ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาอบรมการใช้งานระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงพูดทางไกล ให้กับบุคลากร ศูนย์ DSS ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนหูหนวกเรียนร่วม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาอบรมการใช้งานระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงพูดทางไกล ให้กับบุคลากร ศูนย์ DSS ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนหูหนวกเรียนร่วม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาทำการติดตั้งระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงพูดทางไกล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนหูหนวกเรียนร่วม เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2561

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาทำการติดตั้งระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงพูดทางไกล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนหูหนวกเรียนร่วม เมื่อวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2561”

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ” รุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 – 16 กันยายน 2560

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ” รุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 – 16 กันยายน 2560”