การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา(ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 2726 เข้าชม

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา(ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 60,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา โดยได้รับทุนการศึกษาจากคุณวิชาญ ลีลาจีรกุลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร พร้อมกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการนี้ทางศูนย์ DSS ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการที่อยู่ในความดูแล จำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาถึงเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนและการประหยัดเพื่อให้ใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า