หัวข้อข่าว

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตาพิเศษรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560