ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) และในนามของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำนักศึกษาพิการจำนวน 9 คน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 3 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยขอขอบพระคุณศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 3”

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) และในนามของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำนักศึกษาพิการจำนวน 24 คน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 2 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นวัคซีนพระราชทาน ที่ฉีดให้เฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ชนิดใดมาก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ยากจน หญิงตั้งครรภ์ และผู้ด้อยโอกาส ขอขอบพระคุณศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนครเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบโอกาสให้กับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 2”