หัวข้อข่าว

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2566

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการระหว่างภาคเรียน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาพิการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพิการที่ได้รับเกียรติบัตรประเภท เรียนดี และ แต่งกายดีและมารยาทดี ในงานพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การรายงานตัวนักศึกษาพิการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมวดเวลา

หมวดวัน/เดือน/ปี

หมวดคำถาม

หมวดบุคคล