หัวข้อข่าว

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 3

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการการเรียนรู้

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการพฤติกรรม-อารมณ์

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการออทิสติก

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการเคลื่อนไหว

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการหูหนวก-หูตึง

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการทางการเห็น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 21 ตุลาคม 2564

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 2