หัวข้อข่าว

หมวดครอบครัว

หมวดความสัมพันธ์

หมวดจำนวนนับ-ตัวเลข

หมวดทักทาย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโศจิรัตน์ แก้วดี นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น(ตาเลือนราง)

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เข็มที่ 3