หัวข้อข่าว

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) นำนักศึกษาพิการ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยึดหลัก D M H T T A เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2564 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) จัดโครงการ อบรมภาษามือพื้นฐานหลักสูตร 12 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 13209 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารแก้วกัลยา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ อาคารแก้วกัลยา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศ ึ กษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์DSS) ปรับภูมิทัศน์ติดตั้งป้ายหน้าอาคารแก้วกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

นักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

คณาจารย์และบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 30 มกราคม 2563