งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 303 เข้าชม

            เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น มีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาพิการมีโอกาสได้พบปะกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและร่วมพูดคุยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาพิการทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ภายในงานมี ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ปสังคโท เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการ บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาพิการ การมีส่วนร่วมในสังคม การใช้ชีวิตทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย และการมีน้ำใจต่อผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษาพิการสามารถรู้เท่าทันโลกและเหตุการณ์รวมถึงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ร่วมพบปะพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย