นักศึกษาพิการสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา เรือหลวงจักรีนฤเบศร และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล จังหวัดระยอง

เผยเเพร่เมื่อ 169 เข้าชม

เมื่อระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา เรือหลวงจักรีนฤเบศร และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล จังหวัดระยอง

การศึกษาดูงานครั้งนี้นับเป็นการศึกษานอกชั้นเรียน โดยมีการเรียนรู้การมีงานทำโดยการร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการ ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป