ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2566

เผยเเพร่เมื่อ 908 เข้าชม

          เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยวันที่ 1 มีนาคม 2566 เข้าแนะแนวที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 2 มีนาคม 2566 เข้าแนะแนวที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และวันที่ 3 มีนาคม 2566 เข้าแนะแนวที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ นายคมกริบ เลื่องลือ ที่ปรึกษาประจำศูนย์ DSS ด้านกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ และนายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้าศูนย์ DSS พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS แนะแนวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ แนะนำลักษณะการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยและสิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพิการพึงได้รับ อีกทั้งยังเป็นการสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของผู้พิการ เพื่อวางแผนการเปิดรับนักศึกษาพิการในปีการศึกษาถัดไป