งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง การมีงานทำและสิทธิของคนพิการ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 272 เข้าชม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง การมีงานทำและสิทธิของคนพิการ เพื่อแนะแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาพิการหลังจากสำเร็จการศึกษา และการเข้าถึงสิทธิของคนพิการที่พึงได้รับ ภายในงานมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมีงานทำของคนพิการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร โดยมี นางเสาวนีย์ อินทรวิศิษฎ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และนายภูมิพันธ์ ชลพันธ์ นักวิชาการแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การมีงานทำและสิทธิของคนพิการ ตามมาตรา 35 นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ขึ้นทะเบียนหางานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการทำงานของคนพิการในอนาคต