งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการอบมรมภาษามือไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 278 เข้าชม

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการอบรมภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 โดยมี ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมของนักศึกษาพิการทางการได้ยินมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับนักศึกษาพิการทางการได้ยินได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ เขาวงศ์ ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษามือในหมวดต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการได้ยิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติภาษามือและแต่งประโยคสนทนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาพิการทางการได้ยินจากศูนย์ DSS