สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจรัสจันทร อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 4404 เข้าชม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายบรรลือ    วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า นางพรณี ไชยลาภ นางอินทิรา วงษ์นิกร นางอภิญญา พ่อบำรุง ว่าที่ ร.ต.หญิงธันยลักษณ์ ปัจจัยโย และนายไชยา หงษ์ณี ผู้อำนวยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ตัวแทนจากองค์กรคนพิการ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาทิ ด้านนโยบายการรับนักศึกษาพิการและจำนวนนักศึกษาพิการในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านการจัดบริการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อคนพิการ ด้านการจัดการบุคลากรดูแลนักศึกษาพิการ ทั้งยังมีการพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาพิการ เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะในการจัดระบบรองรับนักศึกษาพิการ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้วางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป