ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์DSS) ปรับภูมิทัศน์ติดตั้งป้ายหน้าอาคารแก้วกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1274 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งป้ายประจำ อาคารแก้วกัลยา (อาคารกองพัฒนานักศึกษาหลังเดิม) เพื่อใช้ดำเนินการปฏิบัติงานตามพันธกิจ การให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข