ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการระหว่างภาคเรียน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 454 เข้าชม

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการระหว่างภาคเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวชี้แจงนโยบายการบริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ และนางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับคนพิการ โดยวิทยากร คือ นางสาวนิลวรรณ ปิติพัฒน์ นายกสมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม และกิจกรรมบรรยายสรุปเกี่ยวกับความพิการแต่ละประเภทโดย อาจารย์ ดร.หรรษา องคสิงห์ และ อาจารย์ ดร.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์ DSS ด้านการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระหว่างอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการเรียนร่วมกับบุคลากรศูนย์ DSS และมีนักศึกษาพิการทางการได้ยินและนักศึกษาพิการทางการเห็นร่วมสะท้อนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพิการแต่ละประเภทที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย