นักศึกษาพิการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ 433 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 และวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ตามลำดับ ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการรักศึกษา และนางวาสนา จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงนำนักศึกษาพิการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนวิศวกรสังคมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ กิจกรรมเครื่องมือฟ้าประธาน, เครื่องมือนาฬิกาชีวิต, เครื่องมือไทม์ไลน์พัฒนาการ, เครื่องมือ  M.I.C Model, การใช้วิธีคิด Design Thinking ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนักศึกษาจะได้นำความรู้และทักษะจากการอบรมมาเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนโดยใช้ทักษะวิศกรสังคมได้