ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพิการที่ได้รับเกียรติบัตรประเภท เรียนดี และ แต่งกายดีและมารยาทดี ในงานพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 419 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายอัษฎาวุธ ยางธิสาร และ นายมงคล บัวศรี นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับเกียรติบัตรประเภท เรียนดี และ แต่งกายดีและมารยาทดี ตามลำดับ ในงานพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565