หัวข้อข่าว

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) จัดโครงการอบมรมภาษามือไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS) จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง การมีงานทำและสิทธิของคนพิการ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร