งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนศรีสงัวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

เผยเเพร่เมื่อ 151 เข้าชม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ดรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และนายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS แนะแนวเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ