งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เผยเเพร่เมื่อ 375 เข้าชม

เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เข้าแนะแนวที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เข้าแนะแนวที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารมีอาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ปสังคโท อาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ DSS ด้านการศึกษาพิเศษ และนายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS แนะแนวเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วมให้แก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา และแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ลักษณะการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยินในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะนำเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพิการพึงได้รับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย