นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 คณะครุศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 179 เข้าชม

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร. รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีทางการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาพิการแต่ละประเภทในศูนย์ DSS มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาพิการ โดยเฉพาะการสาธิตใช้อุปกรณ์สำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาของศูนย์ DSS และการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการ ศูนย์ DSS ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศูนย์ DSS ในอนาคตต่อไป