ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1162 เข้าชม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายธีรยุทธ์ สาแดง หัวหน้าศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 และให้บริการล่ามภาษามือ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยนางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการปราศรัยของนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร การจัดนิทรรศการและนวัตกรรมเพื่อคนพิการ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการต้นแบบ ทั้งนี้นางสาวนันท์สินี ขุนเรศ นักศึกษาพิการผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับมอบรางวัลด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักศึกษาและสถาบันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยคนพิการต้นแบบ มอบสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับคนพิการ และจับรางวัลพร้อมกับมอบของขวัญให้แก่คนพิการที่เข้าร่วมงาน โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วยคนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง