ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) จัดโครงการ อบรมภาษามือพื้นฐานหลักสูตร 12 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 13209 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 889 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) ได้จัดโครงการอบรมภาษามือพื้นฐานหลักสูตร 12 ชั่วโมง ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 13209 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้าศูนย์ DSS เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับนักศึกษาปกติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมทักษะ ให้แก่นักศึกษาเพื่อนช่วย และบุคคลที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากนายทนงศักดิ์ เขาวงศ์ ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร        เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และกิจกรรมดังกล่าวมีนางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาท เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ DSS ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ (ล่ามภาษามือ)  เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนหูหนวก เพื่อให้เข้าใจถึงการเรียนรู้ การรับสาร และการสื่อสารของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และยังมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาพิการและเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาทิ กิจกรรมแนะนำตัวเป็นภาษามือ การจับคู่สนทนาระหว่างนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับนักศึกษาเพื่อนช่วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 67 คน