ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารแก้วกัลยา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 429 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) ได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการทางการเห็นในระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้าศูนย์ DSS เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ DSS กิจกรรมดังกล่าวมีนางสาวนรีพร ประกิ่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ DSS ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใจ การเข้าถึงธรรมชาติของผู้พิการทางการเห็น พร้อมทั้งสาธิตการช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำทางผู้พิการไปยังจุดหมาย ความช่วยเหลือในด้านการเรียนของนักศึกษาพิการทางการเห็น การแนะนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และยังมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาพิการและเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาทิ กิจกรรมเกมหัวใบ้ท้ายบอด และการแบ่งกลุ่มเพื่อประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางการเห็น โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน