ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน สำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม รุ่นที่ 2 ณ บ้านหนองครอง ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เผยเเพร่เมื่อ 649 เข้าชม

            สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม        ณ บ้านหนองครอง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  กิจกรรมในโครงการ เริ่มจากการทำความรู้จักกับสมาชิกภายในกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามจากวิทยากรในชุมชน จากนั้นฝึกการมัดย้อมเสื้อเป็นลวดลายต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำผ้าย้อมครามที่เป็นองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน สำหรับกลุ่มนักศึกษาพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม  ณ บ้านหนองครอง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  กิจกรรมในโครงการ เริ่มจากการทำความรู้จักกับสมาชิกภายในกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามจากวิทยากรในชุมชน จากนั้นฝึกการมัดย้อมเสื้อเป็นลวดลายต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำผ้าย้อมครามที่เป็นองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป