ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 21 ตุลาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 596 เข้าชม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นาโดยอาจารย์มนตรี เตียนพลกรัง รองผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จานวน 28 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ DSS กับศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การนี้ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางวาสนา จักรศรี ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานจากหลายฝ่ายในกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้น นายธีรยุทธ สาแดง หัวหน้าศูนย์ DSS กล่าวแนะนาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ DSS และการให้บริการนักศึกษาพิการ นโยบายการรับนักศึกษาพิการ นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการหอพักนักศึกษาแก่นักศึกษาพิการ การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการสาหรับอาจารย์ผู้สอน และคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม รวมทั้ง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การศึกษาดูงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการในการสร้างโอกาสการมีงานทา และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพิการในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยตรงแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาให้แก่สถาบันที่มีผู้พิการเข้าศึกษาต่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน นาไปสู่การดาเนินงานด้านการบริการนักศึกษาพิการอย่างมีประสิทธิภาพ