ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ” รุ่นที่ 2 โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 – 16 กันยายน 2560

เผยเเพร่เมื่อ 2099 เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉันเพื่อน” โดยวิทยากรจาก ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

 

 

 

 

 

 

 

เสวนาเรื่อง การจัดหางานสำหรับผู้พิการเข้าทำงานในภาครัฐ โดย นายนรินทร์ วันทอง สำนักงาน ก.พ.
น.ส.ผ่องพรรณ มุขธระโกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

เสวนาเรื่อง ชีวิตการทำงานและความเท่าเทียมของคนพิการในสังคม โดย นายเทวพงษ์ พวงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิทวัส สุฤทธิกุล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ นายสรพงษ์ ชุมหฤทัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉันเพื่อน” โดยวิทยากรจาก ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอาทิตย์ พิพัฒน์ธาดานุกูล นิติกร พมจ จ.ระยอง บรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรจะได้รับ เสร็จแล้ว
บาทหลวงพิชาญ  ใจเสรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม

ถ่ายรูปร่วมกัน