หัวข้อข่าว

การประชุมนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ อาคารแก้วกัลยา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศ ึ กษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา

การรับสมัครนักศึกษาพิการโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์DSS) ปรับภูมิทัศน์ติดตั้งป้ายหน้าอาคารแก้วกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

นักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

คณาจารย์และบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 30 มกราคม 2563

คณาจารย์และบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 24 มกราคม 2563

คณาจารย์และบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 มกราคม 2563

คณาจารย์และบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันที่ 22 มกราคม 2563