นักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

เผยเเพร่เมื่อ 317 เข้าชม

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งลักษณะกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Adobe Indesign และโปรแกรม Tobi สำหรับการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การใช้งานโปรแกรม การแปลงไฟล์ให้เป็น EPUB การฝังเสียงลงในหนังสือ การวาง     เทมเพลตให้ง่ายต่อการเข้าถึง และการแก้ไขปัญหาเรื่องสระตกหล่น เป็นต้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการและบุคคลทั่วไปที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตขึ้นต่อไป