นักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562

เผยเเพร่เมื่อ 1103 เข้าชม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพิการบกพร่องทางการได้ยิน โดยนำนักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทำงาน คุณลักษณะ และการส่งข้อมูลของดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) หรือ ดาวเทียมธีออส (THEOS) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้จากลักษณะการทำงานของโปรแกรมดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างและประยุกต์ใช้กับวิชาเรียน รวมถึงการทำงานต่อไปในอนาคตได้