โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส สำหรับนักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม ชั้นปีที่3 ระหว่างวันที่ 18–21 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม 2 (13306) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 3269 เข้าชม

สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ให้แก่นักศึกษาในโครงการนำร่องหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม ชั้นปีที่3 เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งครั้งนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการที่มีความแตกต่างจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อันจะเป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานในอนาคต