คณาจารย์และบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 มกราคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 316 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการออกแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการจุดประกายฝันสู่เส้นทางบัณฑิต แนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ โน้ตเทคเกอร์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกประจำห้องเรียน ที่บริการให้แก่นักศึกษาพิการ ร่วมถึงสาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับ ตามแผนการรับนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2563