นักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 807 เข้าชม

ศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A – MED) ได้จัดโครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2562 โดยเป็นการอบรมการออกแบบเนื้อหาสำหรับหนังสือดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้เข้าใจถึงขั้นตอนการเขียนตัวชี้วัด การออกแบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบหนังสือให้เหมาะสมแก่ผู้อ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการนี้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และศูนย์ DSS จึงส่งนักศึกษาจำนวน 44 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม ทั้ง 2 รุ่น จำนวน 21 คน เข้าร่วมด้วย