นักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม เข้ารับเกียรติบัตร เรียนดี กิจกรรมดี แต่งกายเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 670 เข้าชม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เรียนดี กิจกรรมดี แต่งกายเรียบร้อย ทั้งนี้ นักศึกษาโครงการนำร่อง หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม จำนวน 3 คน ได้เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว ได้แก่

  1. นางสาวภัทรวดี แฝงพงศ์  ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี
  2. นางสาวสุวรรณา มุงคุณ  ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมดี
  3. นางสาวเจนจิรา มาชานันท์  ได้รับเกียรติบัตรแต่งกายเรียบร้อย