ภาพกิจกรรมการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2 – 24 กรกฎาคม 2561 รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 13306 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 490 เข้าชม

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาปกติและนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 13306 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัดสอนเสริมในรายวิชาต่างๆ วิชาละ 30 ชั่วโมง ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ดร.ชนัญกาญจน์ แสงประสาน เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีทักษะในการคิดคำนวณ วิชาภาษาไทย เรียนรู้หลักการเขียน การอ่าน และไวยากรณ์ของภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และประโยคพื้นฐาน รวมถึงหลักการใช้ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น การสอนภาษามือไทย เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาปกติสามารถสื่อสารกับนักศึกษาหูหนวกได้อย่างเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์ภาษามือทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มนักศึกษาหูหนวกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Power Point, Excel เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น