ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 515 เข้าชม

คณะเดินทางศึกษาดูงานประกอบด้วย

  1. ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม
  2. อ.สุธิรา จันทร์ปุ่ม
  3. อ.แพรตะวัน จารุตัน
  4. นายนำชัย อุตโรกุล
  5. นายธีรยุทธ สาแดง
  6. นางสาวภาวิณี สีมา
  7. นางสาวอนงนารถ จักทองกาย
  8. นางสาวนิภาพร อินธิโคตร
  9. นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาท
  10. นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลาประมาณ 13:00 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยิน และนักศึกษาที่มีความพิการทางออทิสติก การให้บริการแก่นักศึกษาพิการที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนางานบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ

      

คณะดูงานเข้าศึกษาดูงานที่ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-นครราชสีมา

 

      

                         รับฟังเกี่ยวกับการจัดการบริหารของหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

      

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนางานบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

      

มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน