ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาอบรมการใช้งานระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงพูดทางไกล ให้กับบุคลากร ศูนย์ DSS ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนหูหนวกเรียนร่วม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561

เผยเเพร่เมื่อ 3767 เข้าชม

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้มาทำการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานของระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงพูดทางไกล ให้กับอาจารย์ผู้สอน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลประจำห้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนหูหนวกเรียนร่วม เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้

      

                          สอนวิธีการเชื่อมต่อระบบ                                                   สอนขั้นตอนการทำงานของระบบ

 

      

สอนเกี่ยวกับการปรับเสียงของล่ามและอาจารย์ผู้สอน                                     สอนวิธีการใช้งานให้กับอาจารย์ผู้สอน

 

      

                                   เริ่มการเรียนการสอนผ่านระบบบริการล่ามทางไกล และบริการถอดเสียงทางไกล