ภาพกิจกรรมโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 937 เข้าชม

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ เพื่อให้นักศึกษาปรับพื้นฐานทักษะชีวิตด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ สามารถเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกตนเองและผู้อื่น รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย และจิตของตนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์DSS) ได้นำนักศึกษาพิการ จำนวน 65 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร