ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เดินทางไปแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และติดตามสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหูหนวก ที่ โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

เผยเเพร่เมื่อ 610 เข้าชม

ศูนย์ DSS ได้เดินทางไปสัมมนาแนวทางการบริการสนับสนุนการศึกษาของศูนย์ DSS เพื่อให้บัณฑิตพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีคุณสมบัติตามเป้าหมาย เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ และแนะแนวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม ปีการศึกษา 2561 ติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหูหนวกชั้นปีที่5 และการสังเกตการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนักศึกษาหูหนวกชั้นปีที่ 4 ที่ โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

    .

                                  หัวหน้าศูนย์ DSS กล่าวทักทายนักเรียนหูหนวกที่เข้ารับฟังการแนะแนว

  

                                  นักเรียนและครูโรงเรียนโสตศึกษามุกดารหารรับชม VTR แนะนำศูนย์ DSS

   

เจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และนำเสนอเกี่ยวกับห้องเรียนโครงการนำร่อง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม

   

                                   ถาม – ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

   

ท่าน ผ.อ. มอบของที่ระลึก ให้กับทางศูนย์ DSS                                              ถ่ายรูปร่วมกัน

   

                                ติดตามและพูดคุยกับนักศึกษาหูหนวกเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

   

                                             ถาม-ตอบ เกี่ยวกับปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ถ่ายรูปร่วมกัน