ผู้อำนวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการและคณะ จากมหาวิทยาลัยพะเยา มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วม ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 17 พฤษภาคม 2560

เผยเเพร่เมื่อ 556 เข้าชม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะจากศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ดร.อทิติ วลัญช์เพียง  นางสาวปริตา เจริญสิน  นายอภิเชษฐ ดูใจ   นางกชพร เขื่อนเพชร  นายอิศรา จติกุล  นายสุเมธ เรืองเดช  และนายสุรใจ สุพรพัฒนกุล  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วม ระดับอุดมศึกษา  ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS ให้การต้อนรับ เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงาน สถานที่การจัดการให้การสนับสนุนบริการนักศึกษาพิการ ต่างได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ นับเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก

   

คณะจากศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วม ระดับอุดมศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   

หัวหน้าศูนย์ DSS กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิต-พิการ  มหาวิทยาลัยพะเยา

   

ชม VTR แนะนำศูนย์ DSS และเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS บรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการ

   

ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชี้แจ้งขั้นตอนการจัดทำประกาศการรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนโดยวิธีพิเศษ การจัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ การสนับสนุน และบริการนักศึกษาพิการทุกประเภท

   

เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ที่สำนักงานศูนย์ DSS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   

เข้าเยี่ยมชมห้องเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการเห็น

   

เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการนำร่อง วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม

   

มอบของที่ระลึก

ถ่ายรูปร่วมกัน