คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 684 เข้าชม

 

        เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา กับศูนย์ DSS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม จากนั้นศูนย์ DSS ได้นำเสนอการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่เริ่มการจัดการตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เมี่อปี 2553 จนปัจจุบัน ชี้แจงการดำเนินการรับนักศึกษาพิการโดยวิธีพิเศษ การคัดกรอง การแนะนำการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสม การจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วม การจัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ การสนับสนุน และบริการนักศึกษาพิการทุกประเภท เพื่อให้สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้ การจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียน การเสนอโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาคนพิการ การจัดหาทุนค่าครองชีพนักศึกษา การฟื้นฟูบุคลิกภาพ และสมรรถภาพ การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ และพื้นฐานการประกอบอาชีพ ตลอดจน โครงการพิเศษนำร่องหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกการเรียนสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม การแก้ปัญหาการเรียนร่วมของนักศึกษาหูหนวกด้วยการจัดล่ามภาษามือในห้องเรียน การอบรมภาษามือเพื่อนร่วมชั้นเรียน การสอนเสริม และคนช่วยจดคำบรรยาย การจัดหาเพื่อนช่วย และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาเฉพาะบุคคล

คณะศึกษาดูงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักศึกษาพิการและเยี่ยมชมสำนักงานศูนย์ DSS  ห้องเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการเห็น ห้องทำงานและสอนเสริมนักศึกษาหูหนวก คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าด้วยความตั้งใจ

  

คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ

    

ศูนย์ DSS นำเสนอการดำเนินการการจัดการตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ และชี้แจงการดำเนินการรับนักศึกษาพิการโดยวิธีพิเศษ การคัดกรอง การแนะนำการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสม การจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วม การจัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ      การสนับสนุน และบริการนักศึกษาพิการทุกประเภท

     

คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของห้องเรียนโครงการนำร่อง วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกหูหนวกเรียนร่วม

     

ได้พูดคุยกับนักศึกษาหูหนวกและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

    

เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา

      

เข้าเยี่ยมชมห้องทำงานและสอนเสริมนักศึกษาหูหนวก

      

เข้าเยี่ยมชมห้องเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการเห็น

      

พบปะพูดคุยกับนักศึกษาพิการประเภทต่างๆ ที่ศูนย์ DSS

แลกเปลี่ยนนอกรอบกับหัวหน้าศูนย์ DSS

ถ่ายรูปร่วมกัน