คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกพิการ ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 616 เข้าชม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์  ผศ. ธนาทรรศน์  พลเดช  ผศ. โกเมนทร์  บุญจือ  ดร. สันติธรรม  โชติประทุม นางสาวปราณี  พุฒพวง และ นางสาวธัญญาลักษณ์  ลี่มพันธ์  ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และเจ้าหน้าทีศูนย์ DSS ให้การต้อนรับ เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร

ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงาน สถานที่การจัดการให้การสนับสนุนบริการนักศึกษาพิการ ต่างได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก

คณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 14.00 น.

IMG_4274

   คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

IMG_4286

     อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

IMG_4295

อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

IMG_4312

ชม VTR แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

IMG_4343

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ DSS นำเสนอผลงาน

IMG_4346

อาจารย์นิกร สุขปรุง บรรยายเกี่ยวกับศูนย์ DSS และ การจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการ

IMG_4365

อาจารย์นิกร สุขปรุง บรรยายเกี่ยวกับศูนย์ DSS และ การจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการ

IMG_4367

อาจารย์นิกร สุขปรุง บรรยายเกี่ยวกับศูนย์ DSS และ การจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการ

IMG_4382

อาจารย์นิกร สุขปรุง บรรยายเกี่ยวกับศูนย์ DSS และ การจัดการศึกษาของนักศึกษาพิการ

IMG_4396

 อาจารย์นิกร สุขปรุง มอบหนังสือให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

IMG_4402

อาจารย์นิกร สุขปรุง มอบของที่ลึกให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

IMG_4424

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาในโครงการนำร่อง

IMG_4438

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาในโครงการนำร่อง

IMG_4468

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมห้องเรียนที่จะใช้ในการทำการเรียนการสอนในโครงการนำร่อง

IMG_4494

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมห้องเทคโนโลยี

IMG_4520

เจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS นำเสนอการใช้เครื่องเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ

IMG_4521

  เจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS นำเสนอการใช้เครื่องเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ

IMG_4538

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบของที่ระลึกให้กับทางศูนย์ DSS

IMG_4541