ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

LOGO.dss

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                  DSS : Disability  Support  services


          พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตอย่างมีมาตรฐาน ด้วยหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นพิเศษของความพิการแต่ละประเภท กำหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเพื่อทำให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

          ในระดับอุดมศึกษา กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสมและคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้ออกระเบียบว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ กำหนดให้ทุกสถาบันที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งแบบเฉพาะความพิการและแบบเรียนร่วมจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับความจำเป็นตามลักษณะความพิการพร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่แต่ละสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ เช่น  ค่าเล่าเรียน  ค่าบำรุง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นมาและกำหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ DSS หรือ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการขึ้นทำหน้าที่ดูแลบริIMG_0604การสนับสนุนการศึกษานักศึกษาพิการอย่างเหมาะสม

           ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดตั้งขึ้นในสังกัดสำนักงานอธิการบดีในปีการศึกษา 2553 เช่นกัน โดยที่มีเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้พิการทุกประเภทสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ทั้งโดยกระบวนการคัดเลือก สอบคัดเลือกและมีประกาศให้สิทธิพิเศษสำหรับ คนพิการที่มีวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าสมัครเข้าเรียนโดยตรง  โดยไม่ต้องสอบแข่งขันปีละ  20  คน เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา  2554  เป็นต้นมา ทำให้ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีนักศึกษาพิการศึกษาร่วมกับนักศึกษาปกติ ภายใต้การบริการสนับสนุนของ ศูนย์ DSS ทุกชั้นปี ทุกคณะในสาขาวิชาต่างๆมากกว่า 14 สาขาวิชา จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 คน  จำแนกประเภทความพิการได้  ดังนี้

  1. บกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว                          จำนวน 9 คน
  2. บกพร่องทางการได้ยิน  (หูหนวก – หูตึง)                     จำนวน 18 คน
  3. บกพร่องทางการเห็น  (ตาบอด – ตาเลือนราง)             จำนวน 4 คน
  4. บกพร่องทางสติปัญญา                                              จำนวน 2 คน
  5. ออทิสติก                                                                  จำนวน 5 คน
  6. พิการซ้อน                                                                จำนวน 2 คน

ศูนย์ DSS มีบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการบริการดูแลสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ  ทุกกลุ่มแบบเต็มเวลา จำนวน 9 คน ทุกคนสามารถสื่อสารภาษามือได้อย่างดี  นักศึกษาทุกคนไม่ต้องเสีย  ค่าเล่าเรียน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยทำรายงานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ่ายแทนเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเป็นอาคารเฉพาะ  มีสำนักงาน  ห้องเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  ห้องทำงานและสอนเสริมสำหรับนักศึกษาพิการมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานอย่างเพียงพอ  มีเครื่องพิมพ์ทั้งสี และขาวดำ    มีบริการถ่ายเอกสารและให้ยืมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  ซึ่งเปิดบริการและมีเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.ทุกวัน มีการสนับสนุนบริการเฉพาะความพิการเพิ่มเติม  เช่น

          บกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว  มีอุปกรณ์ช่วยเดิน  รถเข็นนั่ง(วีลแชร์)  รถวีลแชร์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า  4  ล้อ  ให้ใช้เพื่อการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

          บกพร่องทางการเห็น มีอุปกรณ์ช่วย  เช่น เครื่องขยายภาพหรือตัวหนังสื่อ  ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพา  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมอ่านออกเสียงโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์  เครื่องพิมพ์เบรลล์  เครื่องจดเบรลล์  เป็นต้น

           บกพร่องทางการได้ยิน จะมี ล่ามภาษามือช่วยในชั้นเรียน  คนช่วยจดคำบรรยาย  สอนเสริม  อบรมภาษามือให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน  เป็นต้น

บรรยากาศในห้องเรียน/สอนเสริม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม          IMG_4681

นักศึกษาพิการทุกคนของศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะได้รับการดูแลบริการสนับสนุนติดตามการเรียนอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรของศูนย์ DSS มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือให้เขาทุกคนเรียนจบการศึกษาเพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยให้คนพิการมีปัญญาที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ แต่ส่วนหนึ่งของนักศึกษาจำนวนหลายๆคนมีความขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ค่าอาหาร ค่าเครื่องใช้ทางการศึกษาและส่วนตัว  เนื่องจากขาดผู้อุปการะไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดู  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ  โดยใช้เงินในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษามา เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา  กายอุปกรณ์  ค่ากิจกรรมร่วมทั้งค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่าที่จะสามารถทำได้  การเบิกจ่ายเงินกองทุนเป็นไป ตามระเบียบกองทุนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและระเบียบว่าด้วย  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

CIMG6419 CIMG6410 14689256_1119900364771070_1249340791_o

จากจำนวนนักศึกษาพิการที่เพิ่มขึ้น  จำนวนนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือที่มากขึ้น ศูนย์ DSS จึงจำเป็นต้องเรียนขอรับความเมตาจากท่านที่มีจิตเป็นกุศล ช่วยสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพิการที่ขาดแคลน  การบริจาคผ่านกองทุนจะสามารถกระจายความช่วยเหลือสู่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุกคน   อย่างสมเหตุสมผล  และทั่วถึงเป็นไปอย่างพอเหมาะพอดี เงินทุกบาทที่ท่านบริจาคให้กองทุนจะช่วย ส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการทางการศึกษาเพื่อเขาเหล่านั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพและคุณค่าในสังคมต่อไป  ท่านสามารถบริจาคสนับสนุนนักศึกษาพิการที่ขาดแคลนได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เลขที่ 421–1–21210-9 ชื่อกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ  (Rajabhat Sakon Nakhon for Disable  Students)  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยติดต่อ ศูนย์ DSS

          สำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร  0 – 4297 – 0334

          E-mail : dss.snru@snru.ac.th

          Website : https://dss.snru.ac.th/th/

          หัวหน้าศูนย์ : นายธีรยุทธ สาแดง 06-1962-1311