ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

LOGO.dss

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                  DSS : Disability  Support  services


          พระราชบัญญัติ  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.  2551  กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตอย่างมีมาตรฐาน  ด้วยหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นพิเศษของความพิการแต่ละประเภท  กำหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  ระบบสนับสนุนการเรียนรู้  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเพื่อทำให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

          ในระดับอุดมศึกษา  กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสมและคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้ออกระเบียบว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ  กำหนดให้ทุกสถาบันที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งแบบเฉพาะความพิการและแบบเรียนร่วมจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนอย่างสอดคล้องกับความจำเป็นตามลักษณะความพิการพร้อมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่แต่ละสถาบันการศึกษาเรียกเก็บ เช่น  ค่าเล่าเรียน  ค่าบำรุง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นมาและกำหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ DSS หรือ  ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการขึ้นทำหน้าที่ดูแลบริIMG_0604การสนับสนุนการศึกษานักศึกษาพิการอย่างเหมาะสม

           ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดตั้งขึ้นในสังกัดสำนักงานอธิการบดีในปีการศึกษา  2553  เช่นกัน  โดยที่มีเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส  จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้พิการทุกประเภทสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ทั้งโดยกระบวนการคัดเลือก  สอบคัดเลือกและมีประกาศให้สิทธิพิเศษสำหรับ คนพิการที่มีวุฒิ  ม.6  หรือเทียบเท่าสมัครเข้าเรียนโดยตรง  โดยไม่ต้องสอบแข่งขันปีละ  20  คน เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา  2554  เป็นต้นมา ทำให้ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีนักศึกษาพิการศึกษาร่วมกับนักศึกษาปกติ ภายใต้การบริการสนับสนุนของ ศูนย์ DSS ทุกชั้นปี ทุกคณะในสาขาวิชาต่างๆมากกว่า 14 สาขาวิชา จำนวนรวมทั้งสิ้น  52  คน  จำแนกประเภทความพิการได้  ดังนี้

  1. บกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว                         จำนวน    16   คน
  2. บกพร่องทางการได้ยิน  (หูหนวก – หูตึง)                    จำนวน    27   คน
  3. บกพร่องทางการเห็น  (ตาบอด – ตาเลือนราง)            จำนวน      5   คน
  4. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์และซ้ำซ้อน           จำนวน      4   คน

ศูนย์ DSS มีบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการบริการดูแลสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ  ทุกกลุ่มแบบเต็มเวลา จำนวน 7 คน ทุกคนสามารถสื่อสารภาษามือได้อย่างดี  นักศึกษาทุกคนไม่ต้องเสีย  ค่าเล่าเรียน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยทำรายงานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ่ายแทนเป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเป็นอาคารเฉพาะ  มีสำนักงาน  ห้องเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  ห้องทำงานและสอนเสริมสำหรับนักศึกษาพิการมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานอย่างเพียงพอ  มีเครื่องพิมพ์ทั้งสี และขาวดำ    มีบริการถ่ายเอกสารและให้ยืมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  ซึ่งเปิดบริการและมีเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทุกวัน  วันจันทร์ถึงวันเสาร์  มีการสนับสนุนบริการเฉพาะความพิการเพิ่มเติม  เช่น

          บกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว  มีอุปกรณ์ช่วยเดิน  รถเข็นนั่ง(วีลแชร์)  รถวีลแชร์ไฟฟ้า  รถไฟฟ้า  4  ล้อ  ให้ใช้เพื่อการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

          บกพร่องทางการเห็น มีอุปกรณ์ช่วย  เช่น เครื่องขยายภาพหรือตัวหนังสื่อ  ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพา  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมอ่านออกเสียงโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์  เครื่องพิมพ์เบรลล์  เครื่องจดเบรลล์  เป็นต้น

           บกพร่องทางการได้ยิน จะมี ล่ามภาษามือช่วยในชั้นเรียน  คนช่วยจดคำบรรยาย  สอนเสริม  อบรมภาษามือให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน  เป็นต้น

บรรยากาศในห้องเรียน/สอนเสริม วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม          IMG_4681

นักศึกษาพิการทุกคนของศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะได้รับการดูแลบริการสนับสนุนติดตามการเรียนอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรของศูนย์ DSS มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือให้เขาทุกคนเรียนจบการศึกษาเพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยให้คนพิการมีปัญญาที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้    แต่ส่วนหนึ่งของนักศึกษาจำนวนหลายๆคนมีความขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ค่าอาหาร           ค่าเครื่องใช้ทางการศึกษาและส่วนตัว  เนื่องจากขาดผู้อุปการะไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดู  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ  โดยใช้เงินในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษามา เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการให้บริการสนับสนุนด้านต่างๆ แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา     กายอุปกรณ์  ค่ากิจกรรมร่วมทั้งค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่าที่จะสามารถทำได้  การเบิกจ่ายเงินกองทุนเป็นไป ตามระเบียบกองทุนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและระเบียบว่าด้วย  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

CIMG6419 CIMG6410 14689256_1119900364771070_1249340791_o

จากจำนวนนักศึกษาพิการที่เพิ่มขึ้น  จำนวนนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือที่มากขึ้น ศูนย์ DSS จึงจำเป็นต้องเรียนขอรับความเมตาจากท่านที่มีจิตเป็นกุศล ช่วยสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพิการที่ขาดแคลน  การบริจาคผ่านกองทุนจะสามารถกระจายความช่วยเหลือสู่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุกคน   อย่างสมเหตุสมผล  และทั่วถึงเป็นไปอย่างพอเหมาะพอดี เงินทุกบาทที่ท่านบริจาคให้กองทุนจะช่วย ส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการทางการศึกษาเพื่อเขาเหล่านั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพและคุณค่าในสังคมต่อไป  ท่านสามารถบริจาคสนับสนุนนักศึกษาพิการที่ขาดแคลนได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เลขที่ 421–1–21210-9 ชื่อกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ  (Rajabhat Sakon Nakhon for Disable  Students)  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยติดต่อ ศูนย์ DSS

          สำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร  0 – 4297 – 0334

          E-mail : dss.snru@gmail.com

          Website : https://dss.snru.ac.th/th/

          หัวหน้าศูนย์  นายนิกร  สุขปรุง  โทรศัพท์  08 – 1769 – 3867

          นักเรียน  นักศึกษาและผู้พิการที่มีวุฒิ  ม.6 หรือเทียบเท่า สนใจจะศึกษาต่อแบบเรียนร่วมระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา  2560  (เปิดเรียน  1  สิงหาคม  2560)  ในการดูแลบริการสนับสนุนของศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ ตามที่อยู่แจ้งข้างต้น