วิสัยทัศน์และพันธกิจ

            งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการเป็นงานที่บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ มีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเป็นผู้ปฏิบัติ ได้กำหนดกรอบของมโนทัศน์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ไว้ดังนี้

มโนทัศน์

            นักศึกษาพิการที่ได้รับการส่งเสริมและจัดการศึกษาด้วยสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาค จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาความาสามารถ  ได้อย่างเต็มศักยภาพ

วิสัยทัศน์

            งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ  เป็นหน่วยงานบริการสนับสนุนด้านการศึกษา  บุคลากร  สื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงระบบการเรียนการสอนทัดเทียมกับนักศึกษาทั่วไป  เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย  ของการศึกษา  สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานทำได้อย่างเสมอภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์

            สร้างโอกาสทางการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การมีงานทำอย่างเหมาะสมในสังคมอาเซียน

            –  สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้พิการ

            –  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการอย่างเหมาะสมและเสมอภาค

            –  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำของคนพิการ

พันธกิจและเป้าประสงค์

            ๑.  เป็นหน่วยงานติดต่อประสานงานโรงเรียนเรียนร่วมและศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อให้คำแนะนำการรับสมัคร  การเลือกสาขาวิชาและสิทธิประโยชน์การรับบริการแก่นักศึกษาพิการเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

            ๒.  ให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในการลงทะเบียนวิชาเรียน  การตรวจสอบผลการเรียน  การเรียนเสริมประสานงานอำนวยความสะดวกการใช้บริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและประสานกับอาจารย์ผู้สอนที่มีนักศึกษาพิการเรียนร่วม

            ๓.  จัดหาและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพ  การเดินทาง  การศึกษาของนักศึกษาพิการ  เช่น  ทางลาด  ห้องน้ำ  รถเข็น  ไม้เท้า  ขาเทียม  เป็นต้น

            ๔.  จัดหาและให้บริการอุปกรณ์ทางการศึกษา  เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักศึกษาพิการทุกประเภทสามารถเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ  ได้แก่  อินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องบันทึกเสียง  หนังสือเสียง  และอื่นๆตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล

            ๕.  จัดหาผู้ช่วยเหลือทางการเรียน  การสอบ  การเดินทางแก่นักศึกษาพิการ  ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล  เช่น  ล่ามภาษามือ  อาสาสมัครอ่านหนังสืออ่านข้อสอบ  เพื่อนช่วย  (buddy)  เป็นต้น

            ๖.  ให้บริการส่งเสริมอุดหนุนทุนการศึกษา  วัสดุการศึกษา  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  รายงานวิชาการ  เป็นต้น

            ๗. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ประสบการณ์ทำงาน การจัดหาแหล่งงานในรูปแบบการประชุมอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาพิการนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

            ๘. จัดเป็นแหล่งการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

            ๙. ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการทำงานของนักศึกษาพิการ