ประวัติความเป็นมา

1ภูมิหลัง

เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๑  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.๒๕๕๑  ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีนักศึกษาพิการเรียนร่วมอยู่หลายคนส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว  ผู้พิการทางด้านอื่น ๆ  ไม่ค่อยปรากฏตัว  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่เป็นคนพิการ  เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และมีผลบังคับใช้ในวันถัดมาทำให้นักศึกษาที่เป็น   คนพิการทั้งภาคปกติและภาค กศป. ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนเงินเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่การศึกษาพิเศษมาให้  ๑  คน  เป็นเงิน  ๑๐๐,๔๔๐  บาท  สาขาการศึกษาพิเศษกับสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกันคัดเลือกนักวิชาการการศึกษาพิเศษได้  นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย์  มาทำงานเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ โดยให้ประจำอยู่กับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๓  เป็นต้นมา  เป็นการเริ่มต้นการมีบุคลากรเฉพาะเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาพิการ2

ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  สำนักงานอธิการบดีได้จัดตั้ง ศูนย์
DSS : Disability Support  Services  Center หรืองานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการขึ้น โดยขออนุญาตมหาวิทยาลัยใช้บ้านพักอธิการบดีข้างโรงอาหาร  อาคาร  ๘  เป็นสำนักงานให้เจ้าหน้าที่การศึกษาพิเศษมาประจำและเสนอโครงการของบประมาณไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้งบประมาณมาจำนวนหนึ่งเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ  และครุภัณฑ์บางประเภท  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่าการอุดหนุนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการศึกษานักศึกษาพิการจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นปีสุดท้าย  ต่อไปให้มหาวิทยาลัยตั้งอัตราบุคลากรดูแลงานด้านนี้เอง

ในปี  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตั้งงบประมาณมาเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  ปีละ  ๕๐๐,๐๐  บาท  ซึ่งสำนักงานอธิการบดีร่วมกับงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการได้ขอให้หน่วยออกแบบและติดตามงานก่อสร้าง  งานอาคารสถานที่และงานพัสดุดำเนินการทำทางลาดพร้อมราวจับปรับปรุงห้องน้ำคนพิการทำพื้นที่จอดรถคนพิการพร้อมป้ายและปรับปรุงอาคารงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นปีแรกที่มหาวิทยา3ลัยจัดทำประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาปริญญาตรีโดยพิธีพิเศษ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปีปัจจุบัน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ DSS หลายอย่าง เพิ่มจำนวนคนและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพราะมีการย้ายเข้าย้ายออกของบุคลากรเนื่องจากเป็นตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว และมีนักศึกษาพิการที่ตาบอดและหูหนวกเข้าเรียนร่วมเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องมีล่ามภาษามือ

ปี ๒๕๕๖ ได้ปรับปรุงระเบียบการบริหารการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๒ ฉบับ เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ คือ4

ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๕๖  ระเบียบฉบับนี้ได้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการยกเลิกค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ (๒๕๕๖)

ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษานักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖

ทั้งสองฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดวันประกาศเป็นต้นมาและทำให้เกิดหน่วยงานระดับงานในสำนักงานอธิการบดีอย่างเป็นทางการ ชื่องานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ  มีคณะกรรมการชุดหนึ่งกำกับดูแล มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานและมีประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ มีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)  อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการชุดนี้5