ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

E-mail : wassana.j@snru.ac.th , juksi1967@gmail.com

โทรศัพท์ : 093-438-7862 , 083-344-7278

อาจารย์นิกร สุขปรุง

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์ Dss
E-mail : dss.snru@gmail.com
โทรศัพท์ : 081-769-3867

นายคมกริบ เลื่องลือ

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาประจำศูนย์ DSS ด้านกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ

ผศ.สุพัตรา ปสังคโท

ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ DSS ด้านการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ ดร.หรรษา องคสิงห์

ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ DSS ด้านการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ ดร.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ

ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ DSS ด้านการศึกษาพิเศษ

นายธีรยุทธ สาแดง

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ Dss
E-mail : teerayut@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 063-698-6642

นางสาวภาวิณี สีมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ)
E-mail : pawinee.s@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 083-360-1848

นางสาวอรศิริ ไชยเทพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : Onsiri.c@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 064-050-0181

นางสาวอนงนารถ จักทองกาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ล่ามภาษามือ)
E-mail : anongnat@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 097-967-1951

นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาท

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
(ล่ามภาษามือ)
E-mail : ampapan.ouy@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 095-194-8128

นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : chutikan.poy@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 085-461-4655

นางสาวสุภาภรณ์ นามโคตร

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : supaporn.n@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 082-887-0816

นางสาวภัทรวดี แฝงพงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail : pattharawadee.pe59@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 080-193-4816

นางสาวกาญจนา วงษ์ตา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail : kanchana@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 098-648-5899