บุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา

ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์นิกร สุขปรุง

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์ Dss
E-mail : dss.snru@gmail.com
โทรศัพท์ : 081-769-3867

นายธีรยุทธ สาแดง

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ Dss
E-mail : teerayut@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 063-698-6642

ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์
E-mail : –

อาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์
E-mail : –

นางสาวภาวิณี สีมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ)
E-mail : pawinee.s@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 083-360-1848

นางสาวอรศิริ ไชยเทพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : Onsiri.c@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 064-050-0181

นางสาวอนงนารถ จักทองกาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ล่ามภาษามือ)
E-mail : anongnat@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 097-967-1951

นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาท

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
(ล่ามภาษามือ)
E-mail : ampapan.ouy@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 095-194-8128

นางสาวนิภาพร อินธิโคตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
(ล่ามภาษามือ)
E-mail : nipapon@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 094-785-5523

นางสาวนรีพร ประกิ่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail : nareporn@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 093-742-9392

นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : chutikan.poy@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 085-461-4655

นางสาวสุภาภรณ์ นามโคตร

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : snamkkote@gmail.com
โทรศัพท์ : 082-887-0816