คณะกรรมการงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

ประธานคณะกรรมการงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

รองประธานคณะกรรมการงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

กรรมการ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

กรรมการ

นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

กรรมการ

นางวาสนา จักรศรี

กรรมการ

ผศ.สุพัตรา ปสังคโท

กรรมการ

นายธีรยุทธ สาแดง

กรรมการและเลขานุการ