หัวข้อข่าว

การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม

การประชุมสัมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการก่อนเปิดภาคเรียน

อบรมภาษามือสำหรับเพื่อนร่วมชั้นเรียนนักศึกษาหูหนวก ปีการศึกษา 2559

การซ่อมปรับปรุงและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม

การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม

อบรมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาหูหนวก

การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม