หัวข้อข่าว

การสอนเสริมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนร่วม สาขาเทศโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา2561

ห้องเรียน วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม

เตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

เสริมทักษะอาชีพฝึกอบรมสานตะกร้าพลาสติก

เสริมขวัญและกำลังใจสู่เป้าหมายเป็นบัญฑิตและมีงานทำ

ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนสำหรับนักศึกษาหูหนวก

แนะแนวการศึกษาสำหรับนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา

สนับสนุนเพื่อนช่วยเพื่อนนักศึกษาพิเศษ

โครงการฟื้นฟูบุคลิกภาพและสมรรถภาพนักศึกษาทางกายหรือ การเคลื่อนไหว

โครงการสัมพันธ์น้องพี่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน