บุคลากรศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์นิกร สุขปรุง

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์Dss
E-mail : dss.snru@gmail.com
โทรศัพท์ : 081-769-3867

นายธีรยุทธ สาแดง

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ Dss
E-mail : noojeenzaa@gmail.com
โทรศัพท์ : 087-111-6066

ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์
E-mail : –
โทรศัพท์ : 081-954-0089

อาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์
E-mail : –
โทรศัพท์ : 084-428-6185

นางสาวภาวิณี สีมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ)
E-mail : pawinee.seema@gmail.com
โทรศัพท์ : 083-360-1848

นางสาวอรศิริ ไชยเทพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : noonik4423@gmail.com
โทรศัพท์ : 098-101-0560

นางสาวอนงนารถ จักทองกาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ
E-mail : pui.juktongkay@gmail.com
โทรศัพท์ : 062-592-2613

นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาท

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
(ล่ามภาษามือ)
E-mail : ampapan-ouy@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 090-450-4213

นางสาวนิภาพร อินธิโคตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
(ล่ามภาษามือ)
E-mail : inthikot@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 093-321-6684

นางสาวนรีพร ประกิ่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail : nareporn@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 087-854-0277

นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : chutikan.poy@snru.ac.th
โทรศัพท์ : 085-461-4655