ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NecTec) มาเยี่ยมชม การจัดการศึกษานักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาหูหนวก เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2560

เผยเเพร่เมื่อ 776 เข้าชม

อาจารย์ วันทนีย์  พันธชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดร.ณัฐนันท์  ทัดพิทักษ์  และ  คุณไมตรี  เอื้อนไทสง  มาเยี่ยมศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อวางแนวทางสนับสนุนช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกเรียนร่วม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ติดตั้งระบบการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวกผ่านล่ามภาษามือทางไกลของ TTRS

๒. จัดทำเอกสารระบบ SQR  บาร์โค้ด สองมิติของภาษามือ

๓. ติดตั้งตู้สนทนา TTRS การสื่อสารผ่านทางไกลสำหรับการสื่อสารของนักศึกษาหูหนวกกับอาจารย์ผู้สอนและบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถใช้ภาษามือได้

ในการทดสอบระบบการเรียนการสอนผ่านล่ามภาษามือทางไกลของ NecTec ที่ห้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียนสำหรับนักศีกษาหูหนวกเรียนร่วม ประสบความสำเร็จอย่างดี และ NecTec  พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน  ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแจ้งความต้องการ ขอความอนุเคราะห์ไปที่หน่วยงานของ NecTec คาดว่าระบบล่ามภาษามือทางไกลจะสามารถทันใช้งานใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กรกฎาคม ๒๕๖๐)

   

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NecTec) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ                               การจัดทำระบบการเรียนการสอนผ่านล่ามภาษามือออนไลน์

เยี่ยมชมห้องเรียนโครงการนำร่อง วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกหูหนวกเรียนร่วม

ผอ.วันทนีย์ พันธชาติ พูดคุยและแนะนำเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนผ่านล่ามภาษามือออนไลน์

ดร.ณัฐนันท์  ทัดพิทักษ์กุล และคุณไมตรี เอี้ยนไทสง ทดลองและติดตั้งระบบการเรียนการสอนผ่านล่ามภาษามือออนไลน์

ทดสอบระบบการเรียนการสอนผ่านล่ามภาษามือออนไลน์ และสอบถามความต้องการของเด็กหูหนวกในการใช้ระบบ

ท่านอธิการบดีเยียมชมการทดสอบการเรียนการสอนผ่านล่ามภาษามือออนไลน์

สรุปผลการทดสอบระบบการเรียนการสอนผ่านล่ามออนไลน์

ถ่ายรูปร่วมกัน